Privacy statement

Het NVG-KNOWS privacy statement is hier te downloaden en hieronder te lezen.

Voor vragen of opmerkingen over het privacy statement kunt u contact opnemen met NVG-KNOWS: nvg@solcon.nl.

Inleiding

De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, kennisnetwerk ouder worden en samenleving
(hierna te noemen NVG-KNOWS) gevestigd te Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die NVG-KNOWS bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen.

NVG-KNOWS is gevestigd te Diemen (www.gerontologie.nu); Burgemeester de Kievietstraat 3, 1111 GJ Diemen, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40478275.

NVG-KNOWS stimuleert de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van de gerontologie, de leer van de veroudering, en bevordert de verbinding tussen professionals in de gerontologie. Door te werken aan kennis en samenwerking levert NVG-KNOWS een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven tijdens het ouder worden.

In dit privacy statement beschrijft NVG-KNOWS welke persoonsgegevens de vereniging van u als lid verzamelt, met welk doel, hoe de vereniging met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Welke persoonsgegevens verwerkt NVG-KNOWS?

NVG-KNOWS ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen bij uw aanmelding als lid van NVG-KNOWS.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de vereniging verwerkt:

 • Titulatuur
 • Voorletters- en achternaam
 • Voornaam (optioneel)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer

NVG-KNOWS verwerkt alleen die gegevens die van belang zijn en zolang ze van belang zijn. Het IBAN-nummer wordt alleen gebruikt indien een incassomachtiging is afgegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt NVG-KNOWS persoonsgegevens?

NVG-KNOWS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van de ledenadministratie (waaronder ook de financiële administratie) door NVG-KNOWS ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.
 • Het onderhouden van contact met betrekking tot Algemene Ledenvergaderingen, studiemiddagen, werkgroepen e.d.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of andere voor de vereniging relevante informatie.


Hoe lang bewaart NVG-KNOWS persoonsgegevens?

NVG-KNOWS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. De vereniging hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie           Bewaartermijn Reden
Leden Gedurende lidmaatschap           Identificatie en communicatie
Ex-leden 1 jaar Eventueel herstel lidmaatschap         
Relaties Zolang de relatie bestaat  Communicatie


Onder “relaties” verstaat NVG-KNOWS deelnemers aan activiteiten (zoals studiedagen, lezingen) en anderen waarmee de vereniging een relatie onderhoudt.

Delen van persoonsgegevens met derden

NVG-KNOWS verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, zoals Congress Care, sluit NVG-KNOWS een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. NVG-KNOWS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden van NVG-KNOWS hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben ze het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NVG-KNOWS.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar nvg@solcon.nl.

Het indienen van een dergelijk verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van het identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. NVG-KNOWS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.

NVG-KNOWS wijst er tevens op dat bij een klacht deze gemeld kan worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

NVG-KNOWS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u als lid het idee hebt dat de persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met NVG-KNOWS via nvg@solcon.nl.
NVG-KNOWS heeft de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virus- en anti-malwarescanner en firewall.