Promotieonderzoek: Ruimte voor Zorg

Door: Katya Sion

Op 17 maart 2021 verdedigde gezondheidswetenschapper Katya Sion haar proefschrift getiteld ‘Connecting Conversations. Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative method for nursing homes’ aan de universiteit Maastricht.

Het is belangrijk om te weten hoe bewoners kwaliteit van de verpleeghuiszorg ervaren om te kunnen leren en verbeteren. Het is echter heel complex om ervaren kwaliteit te meten. Daarom heeft Katya binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg onderzoek gedaan naar de vraag: wat is kwaliteit van de verpleeghuiszorg vanuit het perspectief van de bewoner en hoe kan dit worden gemeten?

Katya heeft gedurende haar onderzoek nauw samengewerkt met bewoners, diens vertegenwoordigers, verpleeghuismedewerkers en nationale belanghebbenden (LOC, V&VN, IGJ, ZIN, VWS, CZ). Dit heeft geresulteerd in de narratieve methode: Ruimte voor Zorg. Ruimte voor Zorg meet ervaren kwaliteit van verpleeghuiszorg vanuit het perspectief van de bewoner, door aparte gesprekken te voeren met de bewoner, een naaste en een dagelijks betrokken zorgverlener van die bewoner (de driehoek). Kernelementen van de methode zijn dat:

1)      ervaren kwaliteit een dynamisch proces is dat wordt beïnvloed door verwachtingen en interacties;

2)      de driehoek bewoner-familie-zorgverlener (relatiegerichte zorg) centraal staat;

3)      een waarderende benadering (appreciative inquiry) wordt gebruikt; 

4)      interviewers getrainde verpleeghuismedewerkers zijn, die met een ondersteunende app in elkaars zorgorganisaties gesprekken voeren (lerend netwerk).

In twee meetrondes zijn 35 interviewers getraind en 275 gesprekken gevoerd. Hieruit heeft Katya kunnen concluderen dat Ruimte voor Zorg een haalbare, valide en waardevolle methode is om ervaren kwaliteit van de verpleeghuiszorg te meten. De methode biedt concrete aanknopingspunten voor teams om te leren en om de zorg voor bewoners in verpleeghuizen te verbeteren. In een vervolgonderzoek wordt Ruimte voor Zorg doorontwikkeld voor mensen met verbale uitingsbeperkingen en landelijk uitgerold.

Het proefschrift en de bijbehorende factsheet kunnen worden gedownload via www.awo-l.nl. U kunt contact opnemen via k.sion@maastrichtuniversity.nl.